Arminwerx

Light design, art direction – Joakim Faxvaag
Laser design – Jan Martin Vågen
Disguise operator – Jan Martin Vågen
Notch design – Arminwerx
Motion design – Arminwerx
NRK Production